Chatový poriadok

 1. Týmto ubytovacím poriadkom sú povinní sa riadiť všetci nájomníci, ubytovaní, ich hostia.
 2. Pred prevzatím kľúčov od objektu prevádzkovateľ upozorní hostí na ubytovací poriadok, ktorý je vyvesený pri vstupných priestoroch do objektu a je súčasťou zmluvy o nájme priestorov.
 3. Objekt sa dopredu rezervuje zaplatením zálohy prípadne plnej sumy za prenájom ubytovacieho zariadenia na účet prevádzkovateľa v banke.
  Zaplatením plnej sumy objednávateľ súhlasí s ubytovacím poriadkom a prehlasuje, že je oboznámený o priestoroch, o ubytovacom poriadku, reklamačnom poriadku, storno poplatku, o cenníku objednávaného objektu a o GDPR.
 4. Za službu sa platí vopred, pred prevzatím kľúčov od objektu.
 5. Prevzatím kľúčov od objektu preberá nájomník na svoju starosť dodržiavanie tohto ubytovacieho poriadku. Po prevzatí kľúčov si nájomník skontroluje objekt a nahlási prípadné poškodenia ihneď.
 6. Návštevy nie sú povolené, návštevné hodiny neakceptujeme. Za pobyt platí každá prítomná osoba v objekte využívajúca prenajaté priestory bez ohľadu, či v objekte prespí /použije lôžko/, pretože využíva priestory prenajatej nehnuteľnosti. Zúčastnená – prítomná osoba používa priestory, inventár, majetok prenajatého objektu.
 7. Prevádzkovateľ má právo priebežne kontrolovať počet osôb (maximálny počet osôb je : A časť 8, B časť 5, ak nie je vopred dohodnuté inak) v objekte, upozorniť na nevhodné správanie, ničenie majetku. Pri hrubom porušení ubytovacieho poriadku a po zvážení situácie môže ohlásiť policajnú hliadku, vyzvať ubytovaných, nájomcov, ich hostí k opusteniu objektu bez nároku navrátenia peňazí.
  V objekte nie je prípustné prebývanie osôb, ktoré neuhradili za pobyt a nenahlásili svoju prítomnosť prevádzkovateľovi. Chatu nie je možné využívať so zvieracími miláčikmi ak to nie je vopred dohodnuté inak.
 8. Vo vnútorných častiach objektu je prísny zákaz fajčenia, ktorý má právo kontrolovať prenajímateľ.
  V prenajatom objekte a v areáli je zakázané užívať a prechovávať omamné a návykové látky.
 9. Udržujte poriadok, dodržiavajte nočný kľud po 22,00 hodine. Za dodržiavanie nočného kľudu zodpovedá osoba, ktorá si prenajala objekt a podpísala zmluvu o nájme s prevádzkovateľom
 10. Vybavenie chaty, inventár ako aj textílie (uteráky, utierky, posteľné obliečky,..) sú majetkom Vilka Cibulka.
 11. Nástup na ubytovanie je po 14:00 hod, odchod do 10:00 hod. doobeda, prípadne dohodou.
 12. Ubytované osoby súhlasia s týmto ubytovacím poriadkom prevzatím kľúčov od objektu, podpísaním zmluvy o nájme, alebo zapísaním do ubytovacieho denníka.
 13. Minimálna dĺžka pobytu v ubytovacom zariadení sú dve noci ak nie je dohodnuté inak.
 14. Storno poplatky : 100% vrátený poplatok je pri zrušení ubytovania minimálne dva týždne pred nástupom na ubytovanie. 50% vrátený poplatok je pri zrušení ubytovania pri nahlásení 7 dní pred nástupom na ubytovanie. Storno menej ako 7 dní pred príchodom bez možností vrátenia peňazí.
 15. V prípade nevhodného správania v ubytovacom zariadení, poškodzovanie hnuteľného i nehnuteľného majetku bude to postúpené na priestupkový referát pre podozrenie zo spáchania priestupku §50, ods.1 Zá 372/1990 Zb.

www.vilkacibulka.sk – Všetky práva vyhradené © Copyright 2021