Ochrana osobných údajov

Informácie o spracúvaní osobných údajov a informácie o právach dotknutých osôb

Onion23,spol. s.r.o., so sídlom Gazdovká 1022/28, 031 04 Liptovský Mikuláš, IČO : 51 314 398, kontakt: t.č. 0915 074 824,0905 580 613, e-mail: info@vilkacibulka.com, je v zmysle Zákona Prevádzkovateľom, t.j. osobou, ktorá vymedzila účel a prostriedky spracúvania osobných údajov, a spracúva osobné údaje vo vlastnom mene.

Spoločnosť Onion23,spol. s.r.o. si Vás týmto v zmysle § 19 a 20 zákona č. 18/2018 o ochrane osobných údajov (ďalej len „Zákon“) a čl. 13 a 14 nariadenia Európskeho parlamentu a rady EU 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len nariadenie „GDPR“) dovoľuje informovať o spôsobe a rozsahu spracúvania Vašich osobných údajov a zároveň Vás poučiť o Vašich právach, ktoré máte ako dotknutá osoba v súvislosti so spracúvaním osobných údajov voči Prevádzkovateľovi.

Koho osobné údaje spracúvame?

Dotknuté osoby:  Spoločnosť Onion23,spol. s.r.o. spracúva osobné údaje dotknutých osôb pričom ide o fyzické osoby:  osoby ubytované vo Vilka Cibulka.

Na aký účel a na akom právnom základe spracúvame Vaše osobné údaje?

Účel a právny základ spracúvania osobných údajov. Osobné údaje dotknutých osôb spracúvame najmä na tieto účely: účtovná, obchodná a daňová evidencia. Osobné údaje dotknutých osôb spracúvame na účely uzatvorenia a plnenia zo zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, resp. osobné údaje štatutárnych zástupcov alebo pracovníkov zmluvných strán – dodávateľov tovarov a služieb. Osobné údaje spracúvame súčasne na účely plnenia povinností vyplývajúcich zo zákona o účtovníctve, daňových predpisov a obchodnej evidencie našej spoločnosti. Osobné údaje sme oprávnení spracúvať i bez súhlasu dotknutej osoby.

V akom rozsahu spracúvame Vaše osobné údaje?

Rozsah spracúvania osobných údajov: Na účely účtovnej, obchodnej a daňovej evidencie spracúvame osobné údaje dotknutých osôb v rozsahu v rozsahu: meno, priezvisko, titul, adresa trvalého bydliska, podpis, telefónne číslo, e-mailová adresa, číslo bankového účtu fyzickej osoby.

Komu poskytujeme Vaše osobné údaje?

Príjemca osobných údajov: Osobné údaje spracúvané na účely účtovnej, daňovej a obchodnej evidencie poskytujeme len v prípade, ak to ustanovuje osobitný právny predpis a len v rozsahu vyplývajúcom z tohto predpisu.

Prenášame Vaše osobné údaje do tretích krajín alebo medzinárodným organizáciám?

Pri spracúvaní Vašich osobných údajov na akýkoľvek účel  nedochádza k ich prenosu do tretích krajín alebo medzinárodným organizáciám.

Je poskytnutie osobných údajov zákonnou alebo zmluvnou požiadavkou, ktorá je potrebná na uzatvorenie zmluvy?

Poskytovanie osobných údajov ako zákonná požiadavka    Poskytnutie osobných údajov na účely účtovnej, daňovej a obchodnej evidencie v rozsahu označenia zmluvného partnera, ktorý je fyzickou osobou je podmienkou uzatvorenia zmluvného vzťahu.

Ako dlho uchovávame Vaše osobné údaje?

Doba uchovávania osobných údajov  Osobné údaje na účely účtovnej, daňovej a obchodnej evidencie sme oprávnení uchovávať po dobu stanovenú osobitným právnym predpisom, resp. po dobu vyplývajúcu z interných noriem.

Aké sú Vaše práva ako dotknutých osôb?

Právo odvolať súhlas so spracúvaním osobných údajov

Kedykoľvek máte právo odvolať Váš súhlas so spracúvaním osobných údajov, ktoré sa Vás týkajú a ktoré spracúvame na základe Vášho súhlasu. Súhlas môžete odvolať rovnakým spôsobom, akým ste ho udelili. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov, ktoré sme o Vás spracúvali na jeho základe pred odvolaním.

Právo na prístup k osobným údajom

Ako dotknutá osoba máte právo žiadať nás o prístup k Vašim osobným údajom. Na základe tohto práva máte možnosť preveriť či o Vás spracúvame osobné údaje a aké osobné údaje o Vás spracúvame. V prípade, že Vaše osobné údaje spracúvame máte právo žiadať ďalšie práva patriace pod právo na prístup, konkrétne:

  • právo na poskytnutie informácií o:

– účele spracúvania osobných údajov,

– kategórii spracúvaných osobných údajov,

– identifikácii príjemcu osobných údajov, ktorému boli alebo majú byť poskytnuté, najmä o príjemcovi v tretej krajine alebo medzinárodnej organizácii,

– dobe uchovávania osobných údajov,

– práve požadovať opravu osobných údajov, ich vymazanie alebo obmedzenie ich spracúvania , alebo o práve namietať spracúvanie osobných údajov,

– práve podať návrh v zmysle § 100 zákona,

– o zdroji, z ktorého získal jej osobné údaje na spracúvanie,

– existencii automatizovaného individuálneho rozhodovania vrátane profilovania podľa § 28 Zákona,

  • právo získať prístup k osobným údajom spracúvaných prevádzkovateľom;
  • právo na poskytnutie kópie spracúvaných osobných údajov, ktoré predstavuje doplnkové právo dotknutej osoby v rámci práva na prístup. Kópie osobných údajov nemusia byť poskytované v žiadnom špecifickom štruktúrovanom formáte. Na Vašu žiadosť o poskytnutie kópie osobných údajov Vám odpovieme písomne alebo elektronicky – podľa toho ako o kópie osobných údajov požiadate. Za opätovné poskytne kópie osobných údajov skôr ako 6 mesiacov od ich posledného poskytnutia, sme oprávnení účtovať si poplatok zodpovedajúci administratívnym nákladom.

Právo na opravu, vymazanie a zabudnutie

Kedykoľvek máte právo žiadať nás o opravu nesprávnych osobných údajov, ktoré sa Vás týkajú a o doplnenie neúplných osobných údajov, a to aj prostredníctvom poskytnutia doplnkového vyhlásenia. Vaše osobné údaje nie sme povinný doplniť, ak ich nepovažujeme za potrebné pre účely spracúvania, nakoľko prevádzkovateľ má všeobecnú povinnosť spracúvať len tie osobné údaje, ktoré sú nevyhnutné na dané účely.

Kedykoľvek máte právo požiadať nás o vymazanie Vašich osobných údajov. Vaše osobné údaje sme bez zbytočného odkladu povinní vymazať, ak:

– osobné údaje už nie sú potrebné na účel, na ktorý sme ich získali alebo spracúvali,

– odvoláte svoj súhlas a neexistuje iný právny základ spracúvania OÚ,

– namietate spracúvanie svojich OÚ podľa § 27 Zákona a neprevažujú žiadne oprávnené dôvody na spracúvanie OÚ,

– osobné údaje sa spracúvajú nezákonne.

V tomto prípade ste svoju žiadosť o výmaz povinný odôvodniť odkazom na za právny predpis alebo na rozhodnutie podľa ktorého sú osobné údaje spracúvané prevádzkovateľom nezákonne. Osobné údaje musíme vymazať, aby sme splnili povinnosť vyplývajúca zo Zákona.

Právo na obmedzenie spracúvania

V prípade ak:

– ak namieta správnosť osobných údajov počas obdobia na overenie správnosti osobných údajov,

– spracúvanie osobných údajov je nezákonné,

– Vaše osobné údaje už nepotrebujeme na účel spracúvania alebo uplatnenie právneho nároku,

– namietate spracúvanie osobných údajov až do overenia, či prevažujú oprávnené záujmy prevádzkovateľa nad oprávnenými záujmami dotknutej osoby máte právo žiadať obmedzenie spracúvania Vašich osobných údajov.

Právo na prenosnosť

Kedykoľvek máte právo žiadať o poskytnutie osobných údajov, ktoré sú spracúvané automatizovaným prostriedkami (t.j. elektronicky) a súčasne sú spracúvané na právnom základe súhlasu alebo plnenia zmluvy.

Právo namietať

Z dôvodov týkajúcich sa Vašej konkrétnej situácie máte právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov na právnom základe verejného alebo oprávneného záujmu. V prípade, ak do jedného mesiaca nepreukážeme nevyhnutné oprávnené dôvody na spracúvanie, ktoré prevažujú nad Vašimi záujmami, právami a slobodami, alebo dôvody na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov, nesmieme od momentu uplynutia tejto lehoty Vaše osobné údaje ďalej spracúvať. Kedykoľvek máte právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov na účely priameho marketingu vrátane profilovania v rozsahu v akom súvisí s priamym marketingom. V tomto prípade sme povinný do jedného mesiaca prestať spracúvať Vaše osobné údaje.

Právo podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov

V prípade, ak sa domnievate, že Vaše osobné údaje spracúvame nezákonne, ste oprávnený podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky v zmysle § 100 Zákona.

V Ižipovciach, 17.03.2021

www.vilkacibulka.sk – Všetky práva vyhradené © Copyright 2021